🇩🇪 Allgemeine Verkaufsbedingungen (DE)    🇫🇷 Condition Generales (FR). 🇬🇧 Conditions of sales (EN)

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN’N BIKE

DOOR KENNISNAME OF TE KLIKKEN OP HET AKKOORD VELD WANNEER DE KLANT EEN AANKOOP OF BESTELLING WENST AF TE RONDEN OP DE WEBSITE VAN DE LEVERANCIER, AANVAARDT DE KLANT DEZE VOORWAARDEN.

 1. DEFINITIES
  • 1.1 ‘Algemene Verkoopsvoorwaarden’ betekent de standaard verkoopsvoorwaarden van VAN’N BIKE BVBA, met maatschappelijke zetel te Kortestraat 12, 2980 Zoersel (België), ingeschreven onder nummer BE 0661.987.683, hierna ook genaamd de LEVERANCIER. Door de verplichtingen van deze Overeenkomst te aanvaarden, verzaakt de KLANT aan zijn eigen aankoopvoorwaarden.
  • 1.2 ‘Bestellingen’ betekenen ieder individueel order zoals geplaatst door de KLANT bij de LEVERANCIER onder deze Overeenkomst. Een order dat aanvaard wordt door de LEVERANCIER resulteert in een Overeenkomst.
  • 1.3 ‘Producten’ betekent alle producten, waaronder draagsystemen, zoals toegelicht op de Website van de LEVERANCIER en in de Handleiding bij elk product.
  • 1.4 ‘Gebrek’ betekent een zichtbaar of verborgen gebrek dat zijn oorzaak vindt bij VAN’N BIKE dat ervoor zorgt dat de Producten niet geschikt zijn voor het gebruik waarvoor ze zijn bestemd en dat het gebruik dermate vermindert dat de KLANT de Producten niet zou hebben aangekocht.
  • 1.5 ‘Handleiding’ betekent de gebruiksaanwijzing met waarschuwingen, montage richtlijnen, gebruiksaanbevelingen, onderhoudsvoorschriften, schriftelijke instructies en allerhande praktische tips voor de KLANT.
  • 1.6 ‘Intellectuele Eigendomsrechten’ betekent (a) copyrights, patenten, rechten op database en rechten op merknamen, modellen, handels­geheimen en knowhow (al dan niet geregistreerd), (b) toepassingen voor de registratie en de rechten om registratie aan te vragen; en (c) alle andere intellectuele en industriële eigendomsrechten van enige aard en gelijke of gelijkaardige vormen van bescherming die waar dan ook in de wereld bestaan.
  • 1.7 ‘Overeenkomst’ betekent het akkoord tussen KLANT en LEVERANCIER, inclusief de Algemene Verkoopsvoorwaarden, met inbegrip van enige bijlagen en alle Bestellingen.
   ‘Website’ betekent https://www.vannbike.com/.
  • 1.8. ‘Website’ betekent https://www.vannbike.com
 1. VOORWERP
  • 2.1. Deze Overeenkomst bepaalt de voorwaarden waaronder de LEVERANCIER aan de KLANT Producten zal leveren, dat alles in overeenstemming met de Bestellingen van de KLANT.
  • 2.2. De KLANT verbindt zich ertoe de Producten van de LEVERANCIER niet verder te distribueren, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen. De KLANT verbindt er zich toe geen eigen online verkoop te organiseren voor de Producten, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen. Handelaars, verdelers, agent of tussenpersonen die een Bestelling willen plaatsen voor beroepsdoeleinden, dienen contact op te nemen met de LEVERANCIER om erkend te worden.
  • 2.3. De LEVERANCIER houdt zich het recht voor om Producten te schrappen, toe te voegen, dan wel te vervangen door Producten met gelijkaardige specificaties.
  • 2.4. De Producten zijn uitsluitend bestemd voor verkoop in de landen zoals bepaald op de Website of vastgelegd in enig document dat wordt overeengekomen met de KLANT.
  • 2.5. Afbeeldingen van de Producten op de Website of in ander marketingmateriaal van de LEVERANCIER zijn louter illustratief bedoeld. Voordelen, gewichten, afmetingen, vormen, kleuren, kwaliteit en andere gegevens opgenomen op de Website, in catalogi of in ander marketingmateriaal hebben het karakter van een benaderende aanduiding.
  • 2.6. Het aanbod van de LEVERANCIER geldt uitsluitend zolang de voorraad strekt en kan op elk moment gewijzigd worden door de LEVERANCIER.
 1. PRIJZEN, FACTURATIE, BETALING
  • 3.1. Indien de LEVERANCIER een aanbod bezorgt aan de KLANT middels een offerte, dan is deze offerte slechts geldig voor de duurtijd zoals opgenomen in de offerte en bij gebreke aan enige specificatie voor een duurtijd van maximaal dertig (30) kalenderdagen. De LEVERANCIER heeft het recht enige offerte in te trekken, dit zonder enige reden.
  • 3.2. De prijzen in EUR worden gespecificeerd op de Website of in de aanvaarding van de Bestellingen. Alle prijzen zoals geafficheerd op de Website zijn inclusief BTW, maar exclusief transport- of verzekeringskosten, verpakkingskosten, enige import- of exportheffing, taksen of kosten verbonden met specifieke online betaalmechanismen.
  • 3.3 De Website geeft een best mogelijke inschatting weer van transport- of verzekeringskosten, verpakkingskosten, enige import- of exportheffing, taksen of kosten verbonden met specifieke online betaalmechanismen.
  • 3.4. De KLANT is verantwoordelijk voor de juiste opgave van het BTW nummer. Indien het BTW nummer incorrect is of niet aanvaard wordt voor een intracommunautaire levering, dan heeft de LEVERANCIER het recht om betaling van de BTW te eisen van de KLANT.
  • 3.5. Enige kortingen die de LEVERANCIER communiceert, hebben uitsluitend betrekking op de prijs van een Product, maar niet op enige transport- of verzekeringskosten, verpakkingskosten, enige import- of exportheffing, taksen of kosten verbonden met specifieke online betaalmechanismen. Enige commerciële acties die de LEVERANCIER voert, gelden uitsluitend voor de aangeduide Producten, hoeveelheden, duurtijd en regio en zijn gekoppeld aan voorwaarden die de LEVERANCIER zal meedelen. Commerciële acties kunnen op elk moment stopgezet worden door de LEVERANCIER.
  • 3.6. De LEVERANCIER heeft het recht op elk moment de prijzen te wijzigen. Deze prijswijziging geldt niet voor reeds geplaatste Bestellingen, slechts uitsluitend voor toekomstige Bestellingen.
  • 3.7. Op het moment van de Bestelling zal de LEVERANCIER een factuur overmaken aan de KLANT tot betaling. De LEVERANCIER is niet verplicht een papieren versie van de factuur toe te sturen en de KLANT aanvaardt dat facturen elektronisch worden toegestuurd.
  • 3.8. BETALING VAN DE FACTUUR DIENT TE GEBEUREN OP HET MOMENT VAN DE BESTELLING MET BEHULP VAN DE ONLINE BETAALMECHANISMEN. INGEVAL DE BETALING NIET IS GEBEURD BIJ BESTELLING, DIENT DEZE TE GEBEUREN UITERLIJK BINNEN VIJF (5) KALENDERDAGEN NA ONTVANGST VAN DE FACTUUR DOOR DE KLANT EN VOORAFGAAND AAN DE LEVERING. INGEVAL VAN NIET OF NIET TIJDIGE BETALING HEEFT DE LEVERANCIER HET RECHT DE BESTELLING TE ANNULEREN.

  • 3.9. Indien de KLANT de bovenvermelde betalingsdatum niet zou naleven, dan heeft de LEVERANCIER recht op (i) een interest berekend op basis van het aantal kalenderdagen vertraging en dat volgens het wettelijke tarief bepaald in de Belgische Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, (ii) een boete wegens administratiekosten ten bedrage van vijftig (50) EUR en (iii) de integrale vergoeding van enige gerechtsdeurwaarder-, advocaten- en gerechtskosten die dienen gemaakt te worden om een niet-betwiste of ongegrond betwiste factuur in te vorderen. De LEVERANCIER heeft evenzeer bij wanbetaling het recht om verdere Bestellingen van de KLANT in te houden tot algehele betaling van de factuur. De LEVERANCIER is niet aansprakelijk voor enige vertraging of schade ten gevolge van het rechtmatig uitoefenen van dit recht.
 1. BESTELLINGEN
  • 4.1. DE KLANT VERBINDT ZICH ERTOE ALVORENS TE BESTELLEN TE VERIFIËREN OF DE PRODUCTEN VAN DE LEVERANCIER WELDEGELIJK KUNNEN GEÏNSTALLEERD, GEMONTEERD OF GEBRUIKT WORDEN OP HET SPECIFIEKE VOERTUIG VAN DE KLANT OF ENIGE DERDE.

  • 4.2. Elke KLANT die een bestelling plaatst, bevestigt meerderjarig en handelingsbekwaam te zijn. Bestellingen die worden geplaatst in naam en voor rekening van een vennootschap, kunnen uitsluitend gebeuren door personen die vertegenwoordigingsbevoegd zijn. Desalniettemin, indien de LEVERANCIER erop mocht vertrouwen dat een persoon vertegenwoordigingsbevoegd was en er is een schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid, dan kan de KLANT enige geplaatste bestelling niet annuleren.
  • 4.3. Bestellingen dienen te gebeuren doorheen de Website van de LEVERANCIER of enige andere wijze die door de LEVERANCIER wordt aanvaard. De LEVERANCIER zal ontvangst en/of aanvaarding van de Bestelling melden, al dan niet door middel van een automatisch gegenereerde e-mail.
  • 4.4. De KLANT is als enige verantwoordelijk voor zijn gebruikersnaam, het paswoord en enige accuraatheid van gegevens die worden opgegeven om de Bestellingen mogelijk te maken. Een gebruiksnaam en paswoord zijn uniek en kunnen niet worden overgedragen.
  • 4.5. Indien de LEVERANCIER meent dat de identiteit van de KLANT, het adres of diens betalingsgegevens niet correct zijn en het aldus om een frauduleuze of valse Bestelling kan gaan, dan heeft de LEVERANCIER het recht om de Bestelling op te schorten tot deze geverifieerd zijn, dan wel te annuleren. De LEVERANCIER heeft het recht om een Bestelling te weigeren ingeval van een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik, kwade trouw of enige voor de LEVERANCIER onaanvaardbare commerciële doeleinden.
  • 4.6. De KLANT kan een Bestelling niet meer annuleren, noch wijzigen.
  • 4.7. De KLANT dient rekening te houden met de minimale bestelhoeveelheden zoals geïndiceerd op de Website of vastgelegd in enig document dat wordt overeengekomen met de KLANT.
  • 4.8. De LEVERANCIER zal de KLANT informeren mocht een Product niet meer in voorraad zijn. De LEVERANCIER heeft het recht om (het deel van) elke Bestelling waardoor de maximum productiecapaciteit of voorraad wordt overschreden in back order te plaatsen voor de daaropvolgende weken.

 

 1. HERROEPINGSRECHT CONSUMENT BIJ AANKOOP OP AFSTAND
  • 5.1. Indien de LEVERANCIER Producten aanbiedt via de Website, dan gelden voor consumenten volgende bepalingen:
   • 5.1.1. De KLANT heeft het recht om uiterlijk binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum die volgt op de dag van de levering aan de LEVERANCIER schriftelijk mee te delen op het e-mailadres info@van-n-bike.be dat hij afziet van de aankoop, dit gebruikmakend van het herroepingsformulier dat door de LEVERANCIER bij de levering werd bezorgd of in afwezigheid ervan beschikbaar is op de website van FOD Economie: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf.
   • 5.1.2. Ingeval de KLANT het Product wenst terug te zenden, kan dit slechts in de initiële staat, in de originele verpakking en voor het exacte aantal zoals besteld. Producten dienen onbeschadigd te zijn, geen krassen te vertonen, ongebruikt te zijn, de etikettering dient onbeschadigd te zijn.
   • 5.1.3. Na inspectie en aanvaarding door de LEVERANCIER wordt binnen de dertig (30) kalenderdagen zorggedragen voor terugbetaling van de aankoopprijs gedaan door de KLANT.
   • 5.1.4. Indien een Product toch beschadigd is, heeft de LEVERANCIER het recht de aankoopprijs te verminderen met de minwaarde of enig kosten van reparatie.
   • 5.1.5. De KLANT staat zelf in voor enige kosten verbonden met de terugzending van Producten. Het terugsturen van Producten valt onder de verantwoordelijkheid van de KLANT. Wanneer Producten (geheel of gedeeltelijk) verloren gaan of beschadigd en/of onvolledig toekomen kan de LEVERANCIER de KLANT niet vergoeden.
  • 5.2. Het herroepingsrecht geldt niet:
   • 5.2.1. voor KLANTEN die geen consumenten zijn, maar professionele handelaars, verdelers, agenten of tussenpersonen;
   • 5.2.2. voor KLANTEN die het Product reserveren en het Product gaan afhalen bij de LEVERANCIER of een door laatstgenoemde erkende handelaar, verdeler, agent of tussenpersoon;
   • 5.2.3. indien de KLANT het Product aankoopt in een verkooppunt van de LEVERANCIER of een door laatstgenoemde erkend handelaar, verdeler, agent of tussenpersoon;
   • 5.2.4. voor Producten die werden gekocht onder een uitzonderlijke commerciële actie;
   • 5.2.5. voor Producten die een persoonlijk karakter hebben, waaronder bijvoorbeeld zonder exhaustief te zijn: producten die op maat van de KLANT werden gemaakt, producten waar een persoonlijke vermelding werd aangebracht, etc.;
   • 5.2.6. voor tweedehands Producten die door de KLANT zouden worden verkocht;
   • 5.2.7. indien enig probleem van installatie, montage of gebruik zijn oorzaak niet vindt in het Product, maar aan het voertuig waaraan het Product dient te worden gemonteerd.

 

 1. LEVERING
  • 6.1. De Producten zullen, rekening houdend met de minimale leveringstermijn zoals geïndiceerd op de Website of vastgelegd in enig document dat wordt overeengekomen met de KLANT, worden geleverd. De LEVERANCIER spant zich in om de leveringstermijn aan te houden, evenwel is de leveringstermijn niet-bindend. De leveringstermijn start pas na ontvangst van de volledige betaling door de KLANT.
  • 6.2. De LEVERANCIER zal de Producten leveren op het adres zoals aangegeven in de Bestelling. De LEVERANCIER is niet aansprakelijk voor eventuele fouten die de KLANT heeft gemaakt bij de opgave van zijn contact-, adres- of facturatiegegevens, en enige meerkosten die hieruit kunnen voortvloeien.
  • 6.3. Indien de KLANT opteert voor afhaling bij de LEVERANCIER of levering in een afhaalpunt, dient hij rekening te houden met de openingstijden van de LEVERANCIER en het afhaalpunt en neemt de KLANT de verantwoordelijkheid over de bewaring in het afhaalpunt.
  • 6.4. De LEVERANCIER of een door hem aangestelde transporteur is gerechtigd om de KLANT een identificatiebewijs te vragen alvorens een Product af te leveren. Geen schadevergoeding is verschuldigd indien de afgifte is gebeurd aan een door de KLANT aangeduide derde of indien redelijkerwijze mocht verwacht worden dat de ontvangende partij hiertoe gemachtigd was door de KLANT.
  • 6.5. Ingeval een weder-aanbieding nodig is omwille van afwezigheid van de KLANT, dan kan de LEVERANCIER ervoor opteren om het Product beschikbaar te houden en te bewaren op een bepaalde plaats, dan wel om dit Product opnieuw aan te bieden voor rekening van de KLANT.
  • 6.6. De overdracht van het risico vindt plaats EX WORKS (EXW) ZOERSEL. Niettegenstaande de LEVERANCIER het transport organiseert, is de KLANT verantwoordelijk voor enige schade die het gevolg is van transport, opslag en behandeling.
  • 6.7. De overdracht van het eigendom vindt plaats na levering en algehele betaling (cumulatieve voorwaarden) van de desbetreffende factuur door de KLANT. Enige Producten blijven de eigendom van de LEVERANCIER tot op het ogenblik van de volledige betaling. De LEVERANCIER houdt zich het recht voor deze goederen te revindiceren, bij wie ze zich ook mogen bevinden.
  • 6.8. Bij de levering zal de KLANT de hoeveelheid, de zichtbare schade van de verpakking en/of de levering controleren. Zichtbare gebreken dienen door de KLANT aan de LEVERANCIER schriftelijk te worden gemeld binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de levering op het e-mailadres info@van-n-bike.be. Indien de KLANT nalaat te reageren, wordt hij geacht het Product te hebben aanvaard. Enige ingebruikname van het Product wordt evenzeer beschouwd als een impliciete aanvaarding van het Product.
  • 6.9. Ingeval van zichtbare Gebreken heeft de KLANT het recht om na akkoord van de LEVERANCIER de Producten terug te sturen naar de LEVERANCIER en deze laatste te vragen deze te repareren of te vervangen. De KLANT aanvaardt dat enige minimale beschadiging van de omverpakking, of enige beperkte kreuken in de verpakking van de Producten geen (zichtbare) Gebreken zijn waarvoor enig vervangingsrecht geldt.
 1. INFORMATIE EN VERPAKKING
  • 7.1. DE LEVERANCIER BEZORGT DE KLANT IN EEN VAN DE OFFICIËLE TALEN EEN HANDLEIDING MET ALLE RELEVANTE INFORMATIE EN VEREISTE INSTRUCTIES BIJ ELK PRODUCT. DE KLANT VERBINDT ZICH ERTOE DE HANDLEIDING EERST GRONDIG TE LEZEN ALVORENS TOT INSTALLATIE, MONTAGE OF GEBRUIK OVER TE GAAN. BIJ HET ONTBREKEN VAN DE HANDLEIDING KAN DEZE GERAADPLEEGD WORDEN VIA DE WEBSITE  https://www.vannbike.com/docs/

  • 7.2. Wenst de KLANT extra informatie over de Producten, dan kan hij de veel gestelde vragen of informatieve video’s consulteren op de Website van de LEVERANCIER.
  • 7.3. KLANTEN die handelaar, verdeler, agent of tussenpersoon zijn dienen een opleiding te volgen bij de LEVERANCIER en onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden te aanvaarden om officieel erkend te kunnen worden.
  • 7.4. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zal de omverpakking van de Producten gebeuren in een neutrale verpakking.
  • 7.5. De LEVERANCIER bevestigt voor zijn Producten te beschikken over de vereiste EU-typegoedkeuring en brengt op elk Product dat conform het goedgekeurde type is vervaardigd de voorgeschreven plaat en in voorkomend geval markeringen aan op het Product. Op verzoek van de KLANT die handelaar, verdeler, agent of tussenpersoon is, zal de LEVERANCIER een kopie van het EU-typegoedkeuring certificaat ter verificatie overmaken.

 

 1. MARKETING EN FEEDBACK
  • 8.1. De LEVERANCIER commercialiseert Producten onder eigen merken, maar kan tevens producten van derden commercialiseren onder het merk van die derden. De KLANT zal merken niet verwijderen, onleesbaar maken, of etiketten van zichzelf op de producten of verpakkingen kleven.
  • 8.2. Als de KLANT marketing materiaal wenst te gebruiken voor professionele doeleinden, dient hij voorafgaand contact te nemen met de LEVERANCIER.
  • 8.3. De Klant zal, behoudens andersluidend akkoord, uitsluitend gebruik maken van door de LEVERANCIER voorzien marketingmateriaal. Op het eerste verzoek van de LEVERANCIER zal de KLANT alle marketingmateriaal terugbezorgen.
  • 8.4. Informatie op de Website van de LEVERANCIER mag uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.
  • 8.5. Indien de KLANT de Producten bespreekt of beoordeelt, al dan niet in publiek toegankelijke fora of media, dan zal hij de LEVERANCIER hiervan informeren zodanig dat laatstgenoemde hiervan kennis heeft en desgevallend kan reageren.
 1. GESCHENKBONNEN
  • 9.1. Alle door de LEVERANCIER op de markt gebrachte geschenkbonnen, zijn voorzien van een uniek nummer. Geschenkbonnen kunnen worden afgeleverd, indien voorzien in de Website in pdf per e-mail of per post in papier/karton.
  • 9.2. Geschenkbonnen hebben een geldigheidsduur van één (1) jaar vanaf de datum van aankoop door de KLANT. De bon kan niet omgeruild, noch in waarde uitbetaald worden.
  • 9.3. Geschenkbonnen kunnen uitsluitend voor de Producten van de LEVERANCIER worden aangewend.
  • 9.4. Geschenkbonnen kunnen worden geweigerd tijdens bepaalde commerciële acties.
  • 9.5. Indien de KLANT een geschenkbon gebruikt die de waarde van een Product overstijgt, heeft hij geen recht op terugbetaling van het saldo. De KLANT kan het saldo gebruiken bij een eerstvolgende aankoop.
 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  • 10.1. De KLANT verbindt zich ertoe geen inbreuk te maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van de LEVERANCIER.
  • 10.2. De KLANT verbindt zich ertoe geen namen te gebruiken of merknamen te registreren die identiek of gelijkaardig zijn aan de merken van de LEVERANCIER. Hij zal zich onthouden van het registreren van enige domeinnamen identiek of gelijkaardig aan de merken.
  • 10.3. Ingeval van een beweerdelijke inbreuk door de LEVERANCIER op enige rechten van derden, zal de LEVERANCIER als enige gerechtigd zijn om actie te ondernemen. De LEVERANCIER spant zich in om gepaste maatregelen te nemen met het oog op het ongestoord voortzetten van het gebruik door de KLANT. Desalniettemin vrijwaart de LEVERANCIER KLANT niet voor enige aanspraak van enige derden of enige schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.
  • 10.4. Ingeval van inbreuk door een derde op de Intellectuele Eigendomsrechten van de LEVERANCIER, zal KLANT de LEVERANCIER zo spoedig mogelijk informeren. Uitsluitend de LEVERANCIER is gerechtigd om actie te ondernemen.

 

 1. GARANTIE VOOR DE CONSUMENT
  • 11.1. De garantietermijn bij Gebreken voor de KLANTEN die Producten voor private doeleinden aanschaffen, bedraagt twee (2) jaar vanaf datum van verkoop door de LEVERANCIER aan de KLANT.
  • 11.2. Voornoemde garantie is niet van toepassing, indien:
   • de Producten werden beschadigd na risico-overdracht;
   • het Product tweedehands werd aangekocht;
   • de KLANT niet beschikt over een geldig aankoopbewijs waarop de aankoopdatum staat;
   • de Producten verkeerd werden geïnstalleerd, gemonteerd, gebruikt of onderhouden;
   • het Gebrek is ontstaan ten gevolge van manipulaties, nalatigheden of abnormale handelingen van de KLANT, die in strijd zijn met het doel waarvoor het Product bestemd is, niet in lijn zijn met de Handleiding of enige gebruiksinstructies of het gevolg zijn van commercieel, incorrect, foutief, abnormaal gebruik;
   • het Gebrek zijn oorzaak vindt in enige oorzaken van overmacht of in onvoorziene omstandigheden die buiten de controle van de LEVERANCIER liggen;
   • de oorzaak van het Gebrek inherent is aan de normale werking, slijtage (bijvoorbeeld krassen, beschadigde verflaag, verkleuring, vlekken, etc.) of levensduur van het Product;
   • het Gebrek niet binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na ontdekking van het Gebrek schriftelijk wordt gemeld aan de LEVERANCIER;
  • 11.3. De verplichting van de LEVERANCIER onder deze garantie strekt zich uitsluitend uit tot het vervangen of repareren van enige Producten met Gebreken. De LEVERANCIER mag de Producten vervangen door gelijkaardige Producten. De LEVERANCIER is tot niets meer gehouden.
  • 11.4. KLANTEN die handelaar, verdeler, agent of tussenpersoon zijn dienen de LEVERANCIER onverwijld en schriftelijk op de hoogte te brengen indien zij menen dat het Product of onderdelen niet voldoen aan enige vereiste voorschriften of indien er geen conformiteit is met het EU-typegoedkeuring certificaat.
  • 11.5. KLANTEN die handelaar, verdeler, agent of tussenpersoon zijn stellen de LEVERANCIER onmiddellijk schriftelijk in kennis van eventueel ontvangen klachten met betrekking tot risico’s, incidenten of niet-conformiteitsproblemen met betrekking tot het Product. Zij verbinden zich ertoe met de LEVERANCIER onverwijld overleg te plegen alvorens enige acties of maatregelen te ondernemen.

 

 1. WAARSCHUWINGEN
  • 12.1. Er wordt integraal verwezen naar de Handleiding van de LEVERANCIER wat betreft de waarschuwingen.
  • 12.2. De KLANT zal geen platen, markeringen of stickers van het Product verwijderen.
  • 12.3. Een niet-exclusieve oplijsting van waarschuwing volgt hierna:
   • Het is verboden om personen, dieren of niet-bedoelde voorwerpen te vervoeren met de Producten van de LEVERANCIER;
   • De Producten mogen enkel geïnstalleerd, gemonteerd en gebruikt worden door meerderjarige personen die voldoende onderlegd zijn voor zelf-montage, dan wel erkend door de LEVERANCIER;
   • Enige installatie, montage of gebruik onder invloed van alcohol, drugs of andere verdovende middelen is verboden;
   • De maximale draagkracht van een Product mag niet worden overschreden. Enige overschrijding van de maximaal toegestane kogeldruk en overschrijding van het totaalgewicht kan tot ernstige ongevallen leiden.
   • Het gebruik van het Product wijzigt de lengte en rijeigenschappen van het voertuig van de KLANT en de KLANT dient zijn rijgedrag aan te passen. Het Product mag niet gebruikt worden op onverharde wegen.
   • De LEVERANCIER raadt aan niet sneller dan 110 km/uur te rijden. Bij slechte weersomstandigheden dient de KLANT te vertragen en zijn rijgedrag aan te passen.
   • De KLANT dient te controleren of zijn nummerplaat en verlichting duidelijk en goed zichtbaar is. Een extra nummerplaat kan nodig zijn en dient door de KLANT op de juiste plaats te worden gemonteerd.
   • De KLANT zal geen wijzigingen of aanpassingen aan het Product aanbrengen waardoor het Product niet meer conform de vereiste EU-typegoedkeuring is.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID
  • 13.1. Onder voorbehoud van alle andere rechten, is de LEVERANCIER in geen geval aansprakelijk voor eender welke schade veroorzaakt:
   • aan een voertuig tijdens een installatie, montage of gebruik van een Product;
   • door het verlies van of schade aan goederen, waaronder fietsen, batterijen en enige accessoires;
   • door een foutieve installatie, montage of onjuist gebruik van het Product;
   • door het niet naleven van enige waarschuwingen of instructies in de Handleiding;
   • door het niet respecteren van het maximum draaggewicht of overladen van het Product;
   • door het gebruiken van de Producten op een manier waarvoor ze niet geschikt zijn;
   • door enige meerverbruik van het voertuig of extra windgeruis in het voertuig;
   • doordat de bestuurder van enig voertuig een ongeval of aanrijding veroorzaakt met het Product;
   • door het gebruiken van componenten of vervangonderdelen, en in het bijzonder bouten, die niet origineel of identiek zijn aan diegene die door de LEVERANCIER worden gebruikt;
   • door het gebruik van een Product dat beschadigd is ten gevolge van een ongeval of aanrijding waardoor de stevigheid niet meer kan gegarandeerd worden;
   • indien niet kan aangetoond worden dat de gebreken op het ogenblik van het in het verkeer brengen van de Producten aanwezig waren;
   • door de producten en diensten van derden, de wijze waarop deze worden aangeboden, verkocht, verhuurd, gebruikt, geleverd of uitgevoerd;
   • door inbraak of hacking van de Website, dit op voorwaarde dat de LEVERANCIER alle redelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen conform de stand der techniek;
   • door fishing, pharming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten;
   • als gevolg van het gebrekkig functioneren van de internetverbinding, breedbandverbinding, of eender welke andere dienst, infrastructuur of hosting waarover de LEVERANCIER geen controle heeft;
   • door virussen, trojan horses of bugs in de hardware of software die de KLANT gebruikt;
   • door overmacht, waaronder zonder exhaustief te zijn brand, explosies, overstromingen, stormschade, blikseminslag, elektriciteitspannes, staking en overheidsmaatregelen;
    als gevolg van de overeenstemming van het artikel met dwingende voorschriften van de overheid.
  • 13.2. De LEVERANCIER is ten aanzien van de KLANT niet aansprakelijk voor enige gevolgschade.
  • 13.3. De contractuele aansprakelijkheid van de LEVERANCIER onder deze Overeenkomst beperkt zich tot hetgeen bepaald wordt onder Artikel 13 en is nooit hoger dan de prijs die de KLANT heeft betaald voor het Product.
 1. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
  • 14.1. De LEVERANCIER verwerkt de persoonsgegevens van de KLANT voor de volgende doeleinden:
   • om de KLANTEN toe te laten de Website te gebruiken;
   • om de inhoud en de gebruiksvriendelijkheid van Website te verbeteren;
   • klantenbeheer;
   • boekhouding en facturatie;
   • om de KLANTEN persoonlijk te informeren over nieuwe producten of commerciële acties.
  • 14.2. Vooraleer de persoonsgegevens worden gebruikt voor de laatst vermelde doelstelling van Artikel 14.1, zal steeds een waarschuwingsboodschap verschijnen en de KLANT uitdrukkelijk toestemming worden gevraagd. Voormelde bepaling laat onverlet het recht van de LEVERANCIER om online advertenties op de Website te plaatsen zonder voorafgaande waarschuwingsboodschap.
  • 14.3. De KLANT heeft een recht op toegang tot zijn persoonsgegevens. Tevens heeft de KLANT het recht om (i) verbetering te vragen van onjuiste persoonsgegevens en (ii) verwijdering te vragen van persoonsgegevens die gelet op de hoger omschreven doeleinden onvolledig of irrelevant zijn of waarvan de verkrijging, mededeling of bewaring verbonden zijn of die langer zijn bewaard dan nodig om de hoger omschreven doeleinden te verwezenlijken. De KLANT heeft eveneens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor publiciteitsdoeleinden.
  • 14.4. Om de hierboven opgesomde rechten uit te oefenen kan de KLANT contact opnemen met de LEVERANCIER per e-mail op info@van-n-bike.be.
  • 14.5. De LEVERANCIER gebruikt cookies om het gebruik van de Website te vergemakkelijken. Cookies zijn bestanden die een webserver naar de computer van de KLANT kan versturen, waardoor de computer voor de duur van de sessie kan worden geïdentificeerd. De meeste browsers zijn ingesteld om deze cookies automatisch te accepteren. De KLANT kan echter het opslaan van cookies deactiveren of zijn browser zo instellen dat de KLANT een mededeling krijgt voordat de cookie al dan niet op zijn computer wordt opgeslagen.
  • 14.6. De integrale privacy policy van de LEVERANCIER is beschikbaar op de Website onder https://www.vannbike.com/privacy-policy/.
 1. OVERMACHT
  • 15.1. De LEVERANCIER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst, die het resultaat zijn van feiten of omstandigheden waarover hij geen controle heeft of die niet konden worden voorzien of vermeden. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: natuurrampen, brand bij de LEVERANCIER of diens onderaannemers, oorlogen, revoluties en terroristische aanslagen.
  • 15.2. Op straffe van verval van het recht dient de LEVERANCIER die dergelijke feiten of omstandigheden inroept, de KLANT zo snel mogelijk schriftelijk in kennis te stellen, en al het nodige te doen om de duur ervan tot het strikte minimum te beperken en de andere partij schriftelijk in kennis te stellen van het einde van dergelijke feiten of omstandigheden.
  • 15.3. Indien deze feiten of omstandigheden langer dan dertig (30) kalenderdagen duren, mag de LEVERANCIER de Overeenkomst van rechtswege en per aangetekende brief opzeggen zonder dat daardoor enige schadeloosstelling zou verschuldigd zijn.

 

 1. HARDSHIP
  • 16.1. De LEVERANCIER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst, die het resultaat zijn van economische omstandigheden waarover zijn geen controle hebben. Onder economische omstandigheden of hardship wordt onder andere verstaan: schaarste of niet beschikbaarheid op de markt van ingrediënten voor de Producten; handelsblokkades of handelsembargo’s; wijzigende regelgeving of ingrijpende overheidsmaatregelen waardoor Partijen onmogelijk nog uitvoering kunnen geven aan de Overeenkomst tegen de gemaakte afspraken.
  • 16.2. Op straffe van verval van het recht dient de LEVERANCIER die dergelijke feiten of omstandigheden inroept, de andere Partij zo snel mogelijk in kennis te stellen.
  • 16.3. Indien deze feiten of omstandigheden langer dan dertig (30) kalenderdagen duren, mag de LEVERANCIER de Overeenkomst van rechtswege en per aangetekende brief opzeggen zonder dat daardoor enige schadeloosstelling zou verschuldigd zijn.

 

 1. VARIA
  • 17.1. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de LEVERANCIER mag de KLANT zijn rechten of plichten krachtens deze Overeenkomst niet aan een derde overdragen.
  • 17.2. Deze Overeenkomst, met inbegrip van de Algemene Verkoopvoorwaarden, vormen de volledige overeenkomst en afspraak van de partijen in verband met het voorwerp ervan en integreert en vervangt alle vroegere mondelinge of schriftelijke besprekingen en overeenkomsten tussen hen met betrekking hierop.
  • 17.3. De nietigheid van enige bepaling van deze Overeenkomst, tast de geldigheid van de Overeenkomst niet aan. Partijen zullen in gezamenlijk overleg deze nietige bepaling vervangen door een geldige bepaling die inhoudelijk het dichtst aansluit bij de intenties van beide Partijen.
  • 17.4. Indien de Algemene Verkoopvoorwaarden in meerdere talen zijn opgesteld, is enkel de originele versie in het Nederlands maatgevend voor enige interpretatie.
 1. KLACHTEN EN GESCHILLENBESLECHTING
  • 18.1. Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.
  • 18.2. De KLANT die een klacht heeft over de Producten van de LEVERANCIER verbindt zich ertoe in eerste instantie contact op te nemen met de LEVERANCIER zelf via info@van-n-bike.be en zijn klacht gemotiveerd en met te omschrijven.
  • 18.3. Indien de KLANT en de LEVERANCIER niet tot enige regeling komen binnen een redelijke termijn na het contact waarvan sprake in Artikel 18.2, dan kan de KLANT een verzoek indienen bij een erkend geschillenorgaan via http://ec.europa.eu/odr.
  • 18.4. Het voormelde Artikel 18.3 laat onverlet het recht van elke partij om een enige voorlopige maatregelen te vorderen of een geschil voor te leggen aan de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (België), die exclusief bevoegd is.