Algemene voorwaarden

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden :

1.De koper of besteller wordt geacht deze te kennen.

2.De goederen worden steeds op risico van de besteller of koper verzonden, zelfs ingeval de verkoop of levering aan huis geschiedt.

3.Ingeval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

4.De leveringsdatum is een datum die slechts bij benadering is opgegeven en geeft in geen geval

aanleiding tot schadevergoeding.

5.Alle offertes en aanbiedingen zijn informatief en kunnen niet als bindend beschouwd worden.

6.Alle geleverde goederen blijven eigendom tot na de volledige betaling ervan. Gedurende de periode

van levering tot betaling dienen de goederen beschouwd als in gebruik gave en niet als overdracht van

goederen.

7.Zichtbare gebreken aan de goederen worden gedekt door de aanvaarding vanwege de koper, besteller

of medecontractant.

8.Om geldig te zijn dienen klachten via aangetekende brief toe te komen bij Van ’n Bike BVBA binnen

8 dagen na levering.

9.Het aanvaarden van deze factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze voorwaarden.

10.Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, indien niet anders is overeengekomen,

binnen 14 dagen na factuurdatum.

11.De verkoper is in geen geval gehouden aan de koper een vergoeding te betalen voor verlies of schade

die het gebruik van de producten zou kunnen hebben veroorzaakt. Van ’n Bike BVBA is niet

aansprakelijk voor vervolgschade.

12.Bij aankoop van een Van ’n Bike draagsysteem voor zelfmontage door de klant, heeft deze eerst kennis genomen van de montagehandleiding die hem ter beschikking gesteld wordt op de website van Van ’n Bike, www.vannbike.com, onder volgende link :

https://www.vannbike.com/wp-content/uploads/2019/04/Montagehandleiding-VannBike-model-2019-deel-II-Nederlands.pdf

Tevens wordt de koper per mail in het bezit gesteld van de montagevideo.

De klant kan ook steeds telefonisch contact opnemen met Van ’n Bike, bij problemen tijdens het monteren.

Van ’n Bike kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan derden, ten gevolge van een foutieve of gebrekkige montage.

Algemene voorwaarden Van ’n Bike onlineshop :

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van Van ’n Bike BVBA met ondernemingsnummer 0661.987.683 en maatschappelijke zetel te 2980 Zoersel, Kortestraat 12 ( hierna ‘ de verkoper ‘ genoemd ).

De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van Van ’n Bike BVBA wordt geplaatst via www.vannbike.com.

De website van Van ’n Bike BVBA werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd ‘de klant’), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website.

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst ingeval van onduidelijkheid.

Aanbod en bestelling

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.vannbike.com.

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst.

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. 9.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen op ons nummer +32 (0)468/25.70.24, via het contactformulier onder de rubriek ‘contact‘, of via e-mail aan info@van-n-bike.be. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW met uitzondering voor intracommunautaire zendingen aan houders van een BTW-nummer, waar een BTW-tarief van 0% geldt. De klant staat zelf in voor de juistheid van het doorgegeven BTW-nummer.

Voor levering in België, Nederland en Duitsland worden de leveringskosten weergegeven in de winkelmand totalen waar de verzendkosten kunnen berekend worden. Voor aankopen vanaf 100 Euro, zijn de verzendkosten voor België gratis.

U kan de aangekochte goederen ook afhalen bij Van ’n Bike, Kortestraat 12 te 2980 Zoersel. Hiervoor betaalt u geen kosten.

De kosten voor verzending naar Nederland en Duitsland worden opgegeven bij bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. Er kan dan alsnog van de bestelling worden afgezien.

Voor levering op zaterdag in België is er een toeslag van 2 Euro/pakket.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact/Mistercash, Belfius Direct Net, KBC betaalknop, kredietkaart of overschrijving op IBAN rekeningnummer van KBC : BE05 7360 2829 6075 BIC KREDBEBB.

Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 10 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt, zoniet vervalt de bestelling.

Er kan ook worden betaald met vouchers (cadeaubonnen, kortingsbonnen, tegoedbonnen…). Indien via de webstore wordt betaald met een voucher waarvan het bedrag de te betalen prijs overschrijdt, is geen automatisch terugbetaling mogelijk. De klant kan steeds contact opnemen met Van ‘n Bike om het verschilbedrag in de vorm van een nieuwe voucher te bekomen.

Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

Levering

Levering is voorlopig enkel mogelijk in volgende landen: België, Nederland, en Duitsland.

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres, door afhaling in een postpunt of postkantoor, door afhaling in een pakketautomaat van Bpack 24/7 of door ophaling bij Van ’n Bike, Kortestraat 12 te 2980 Zoersel, na afspraak. Levering in andere landen gebeurt ofwel op het door de klant opgegeven adres of in het gekozen postkantoor of postpunt. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn.

Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres, postkantoor, postpunt of pakketautomaat van Bpack 24/7 wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegeven met bpost, DHL of DPD. Via het daarin vermelde link met trackingnummer kan de klant de verzending opvolgen via de e-tracker van bpost of DHL.

De klant die kiest voor levering in een postkantoor, postpunt of pakketautomaat ontvangt een e-mail of sms van zodra de zending is toegekomen in het gekozen afhaalpunt.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België en Nederland, en minimaal 2 werkdagen en maximaal 30 dagen in andere landen.

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

Retour en herroepingsrecht

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

De klant heeft 14 dagen bedenktijd, nadat het product is ontvangen.  De aankoop mag daarom binnen 14 dagen na ontvangst van het product geretourneerd worden.

Voor deelleveringen geldt, wanneer het laatste deel van de levering is ontvangen, gaan de 14 dagen bedenktijd in.

U heeft het recht om de ontvangen goederen te keuren zoals u dat in de winkel zou doen, maar niet meer dan nodig om het product te kunnen beoordelen.

Komt het product terug en is er schade of slijtage zichtbaar, dan mag Van ‘n Bike BVBA de schade aanrekenen.

Van ‘n Bike BVBA mag de schade verminderen op het aankoopbedrag en dus alleen de restwaarde vergoeden.

Het aangekochte product mag teruggebracht of omgeruild worden voor een ander artikel dat door ons wordt verkocht.

De klant wordt naar keuze terugbetaald.

Bij terugbetaling wordt het bedrag terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waar de klant mee heeft betaald.

De retournering dient te gebeuren in de originele en onbeschadigde verpakking.

Het artikel dient te worden verpakt in een verzenddoos en samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres: Van ’n Bike BVBA, Kortestraat 12 te 2980 Zoersel.

Het modelformulier voor herroeping kan hier worden gedownload.

De doos wordt afgegeven in het postkantoor en op kosten van de verkoper verzonden. Voor elke andere wijze van terugzenden, staat de klant zelf in voor alle kosten. Ook voor terugzending vanuit het buitenland draagt de klant zelf de kosten.

In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongebruikt is en zich in de originele verpakking bevindt.

Aan retour zijn naast de verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald binnen 14 dagen nadat het product retour is gemeld.

De terugbetaling omvat de aankoopsom inclusief de verzendkosten.   Deze verzendkosten zijn de kosten die de klant betaald heeft bij aankoop in de online shop.

Indien de verzending door Van ‘n Bike gratis gebeurde, dient Van ‘n Bike ook geen verzendkosten terug te betalen aan de klant.

We lichten dit toe met een voorbeeld :”Stel, de klant koopt een product van €20,- met verzendkosten van €4,95,- die aan de klant werd doorgerekend, dan dient Van ‘n Bike dus het totaalbedrag van € 24,95,- te vergoeden, wanneer een artikel binnen 14 dagen retour wordt gemeld.

Van ‘n Bike is niet verplicht om de kosten van het retour sturen door de klant, te vergoeden.

Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Van ’n Bike BVBA, Kortestraat 12 te 2980 Zoersel of via een bericht op de contactpagina van de website of een mail naar info@van-n-bike.be.

Ingeval van gesignaleerde problemen moet de klant dit melden aan Van ’n Bike bvba binnen de zeven dagen na ontvangst. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder 6. De kosten van verzending vanuit België en Nederland (mits een gepersonaliseerd label wordt opgemaakt zoals hoger omschreven onder 7) vallen ten laste van de verkoper. Voor verzending vanuit andere landen, staat de klant zelf in voor de kosten.

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant. De gebruikershandleiding moet steeds gekend zijn, voor gebruik.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling of reservatie dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

Bescherming van de privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met Van ’n Bike via e-mail, telefoon of contactformulier website. De klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel.

Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.
Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Turnhout en desgevallend het Hof van Beroep te Antwerpen bevoegd.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Verdelers Van ‘n Bike draagsysteem :

 1. Een verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging, al dan niet per mail, door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurd is.
 2. Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is er door de klant aan ons een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20% van de prijs van de bestelling.
 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeen­komst.
 4. Alle door de verkoper geleverde goederen beantwoorden aan de Belgische normen voor invoer, vervoer, detailverkoop en consumptie, zoals die op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling van kracht zijn. Indien de koper de waren bestelt met het oog op verdere verkoop in het buitenland, zal de verkoper niet gehouden zijn tot enige waarborg inzake de overeenstemming van de geleverde waren aan buitenlandse normen, behoudens in geval van uitdrukkelijk voorafgaand en schriftelijke overeenkomst daartoe tussen de verkoper en de koper afgesloten, met opgave van de betrokken landen.
 5. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd.
 6. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de acht dagen na de levering geformuleerd zijn, worden niet meer aanvaard.
 7. Verborgen gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot vergoeding indien zij binnen de drie maanden na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn.
 8. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en de interesten.
 9. Het risico gaat over op het moment waarop de goederen onze magazijnen verlaten.
 10. Vooraleer de koper het Van ’n Bike draagsysteem zelf installeert, heeft deze kennis genomen van de montagehandleiding die terug te vinden is onder volgende link :

https://www.vannbike.com/wp-content/uploads/2019/04/Montagehandleiding-VannBike-model-2019-deel-II-Nederlands.pdf

Ook heeft de koper een praktische opleiding gehad van Van ’n Bike, tijdens een eerste montage.

Een montagevideo werd tevens ter beschikking gesteld per mail.

Van ’n Bike kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan derden, ten gevolge van gebrekkige montage van het Van ’n Bike draagsysteem.

 1. De koper zal de verkoper verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een ruimte die hij huurt. Hij zal de verkoper op de hoogte moeten brengen van de identiteit en het adres van de eigenaar van het pand.
 2. Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, behoudens anders ­luidende schriftelijke bepalingen.
 3. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van € 50 en de hoogst mogelijke nalatigheidsinteresten zoals voorzien in de vigerende wetgeving betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 4. In geval van betwisting zijn, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft, enkel de rechtbanken van koophandel bevoegd van het gerechtelijk arrondisse­ment waarin ons bedrijf gevestigd is en het Belgisch recht is steeds van toepassing.