Privacy Policy

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door volgende verwerkingsverantwoordelijke:

Van’n Bike, met zetel te Kortestraat 12, 2980 Zoersel, ingeschreven in KBO onder BE0661987683.

Door het gebruik van onze website of diensten erkent u dat u deze Privacy Policy heeft gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Zulke wijziging zal via de website gecommuniceerd worden.

Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.

1. Algemeen
Van’n Bike leeft voor de verwerking van persoonsgegevens de geldende “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

Van’n Bike stelt daarnaast alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven.

2. Wat en waarom we gegevens verwerken
Van’n Bike kan gegevens van u (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

Categorie 1: via formulieren
Categorie 2: via e-commerce
Categorie 3: via cookies: tracking van gebruik van de website;
Categorie 4: rechtstreeks e-mailverkeer buiten website

– Categorie 1: Formulieren
Deze website heeft 5 formulier:

Formulieren:
Contactformulier
Velden: Naam, E-mail, Telefoon, Bericht
Doel: Contact van nieuwe/bestaande klanten

Verhuur formulier
Velden: Naam, E-mail, Telefoon, Adres, Start huurdatum, Einde huurdatum, Bericht
Doel: Verhuuraanvraag voor onze boxen

Offerte (3 formulieren afhankelijk de gekozen optie)
Velden: Naam, E-mail, Telefoon, Adres, Bericht, Merk, type en bouwjaar CamperVan, afhaalkeuze, ook fietsdrager nodig
Doel: Prijsaanvraag voor het Van ‘n Bike draagsysteem

– Categorie 2: E-commerce
Als u een online bestelling plaatst, hebben wij uw gegevens nodig. Door deze gegevens in te geven op de website, geeft u ons de toestemming deze te gebruiken. Wij gebruiken ze enkel om de administratieve kant van uw bestelling in orde te brengen, maar ook voor de levering en facturatie.

– Categorie 3: Cookies
het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Van’n Bike om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
Meer info: https://www.vannbike.com/cookies

– Categorie 4: E-mailverkeer
Het rechtstreekse e-mailverkeer wordt enkel gebruikt voor communicatie en het beantwoorden van vragen. Van’nBike zal deze gegevens nooit opslaan én gebruiken voor commerciële doeleinde.

3. Waar wij gegevens verwerken
Onderstaande lijst geeft een overzicht van de tools die wij gebruiken om uw persoongegevens te bewaren:

de website vannbike.com
Doel: Bij het invullen van één van de formulieren worden die per mail doorgestuurd alsook bewaard in de database van de website. Deze historiek wordt op de website minstens éénmaal per jaar verwijderd, met uitzondering van het e-commerce gedeelte vanwege rechtsmatigheid.

onze mailbox
Doel: communicatie met klanten.

4. Uw rechten
Volgende rechten ten opzichte van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

a. Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens.

b. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Van’n Bike. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

c. Recht van verzet:
U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

d. Recht van overdraagbaarheid:
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

e. Recht van intrekking van de toestemming:
Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

f. Uitoefening van uw rechten:
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar info@van-n-bike.be, per post naar Kortestraat 12, 2980 Zoersel
.
Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

g. Automatische beslissingen en profiling:
Tijden de verwerking van uw persoonsgegevens worden er geen profilingmethodes gebruikt met nadelige automatische impact op de ontvangen diensten.

h. Recht om klacht in te dienen:
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be.

5. Toegang door derden
Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers en leveranciers (boekhouder).

Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid
Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Van’n Bike aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

7. Vragen over onze Privacy Policy
Voor vragen; mail naar info@van-n-bike.be.