Gebruiksvoorwaarden website & social media

 1. INLEIDING
 • 1.1. Deze Website is eigendom van en wordt beheerd door VAN’N BIKE BVBA, met maatschappelijke zetel te Kortestraat 12, 2980 Zoersel (België), ingeschreven onder nummer BE 0661.987.683, (hierna “VAN’N BIKE”).
 • 1.2. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op www.vannbike.com en alle ermee verbonden social media waaronder de facebook pagina https://www.facebook.com/Vannbike (hierna “Website”).
 • 1.3. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE VERBINDT DE GEBRUIKER ZICH ERTOE DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN NA TE LEVEN EN TE AANVAARDEN.

 • 1.4. De toegang en het gebruik van de Website is vrij – onverminderd de mogelijkheid van VAN’N BIKE om het gebruik van bepaalde diensten en het openbaar maken van bepaalde content tegen betaling aan te bieden – en de GEBRUIKER van de Website verbindt zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden (hierna “Voorwaarden”) na te leven en te aanvaarden.
 • 1.5. Bepaalde inhoud en diensten van de Website kunnen gereguleerd worden door bijzondere voorwaarden of, in geval van aankopen, verkopen en wedstrijden door hun eigen wettelijke basis, die in geval van conflict prevaleren op deze Voorwaarden. In dit verband vindt u de Algemene
 • 1.6. Verkoopsvoorwaarden voor elke verkoop onder https://www.vannbike.com/algemene-voorwaarden/.
  Indien u niet door deze Voorwaarden wenst verbonden te zijn, gelieve de VAN’N BIKE Website dan niet te gebruiken.

2. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

 • 2.1. Door gebruik van de Website verbindt de GEBRUIKER zich ertoe om (i) de Website en haar inhoud niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken; (ii) geen zodanig gebruik te maken van de Website waardoor de Website of haar inhoud wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt; (iii) de Website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of (iv) posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter); (v) de Website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt, tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom; (vi) de Website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van VAN’N BIKE.
 • 2.2. VAN’N BIKE past redelijke beveiligingsmaatregelen toe om het bestaan van een virus te detecteren. Niettemin moet de GEBRUIKER zich ervan bewust zijn dat de beveiligingsmaatregelen niet onfeilbaar zijn en VAN’N BIKE kan daarom niet garanderen dat er zich geen virussen, kwaadaardige software, wormen of enige andere vorm van besmetting (phishing, pharming, Trojaanse paarden, enz.) op de Website bevinden.
 • 2.3. VAN’N BIKE ZAL DAAROM NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN (I) INTERFERENTIES, NALATIGHEDEN, ONDERBREKINGEN, VIRUSSEN, TELEFONISCHE FOUTEN OF ONDERBREKINGEN IN DE WERKING VAN HET ELEKTRONISCHE SYSTEEM; (II) VERTRAGINGEN OF VERGRENDELINGEN IN DE WERKING VAN HET ELEKTRONISCHE SYSTEEM ALS GEVOLG VAN GEBREKEN OF OVERBELASTING VAN DE TELEFOONRICHTLIJNEN OF HET INTERNET; OF (III) SCHADE VEROORZAAKT DOOR DERDEN.

 • 2.4. VAN’N BIKE behoudt zich het recht voor om, ten alle tijde en zonder aankondiging, de toegang tot de Website te onderbreken met het oog op onderhoud of om deze te repareren, bij te werken of te verbeteren. VAN’N BIKE behoudt zich het recht voor om, ten alle tijde, de inhoud van de Website te wijzigen.

3. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

 • 3.1. ALLE INHOUD VAN DE WEBSITE (ONDER MEER, MAAR NIET GELIMITEERD TOT, DE BRONCODE, GRAFISCHE GEBRUIKERSINTERFACE, ILLUSTRATIES, TEKSTEN, TEKENINGEN, FOTO’S, FILMS, BEELDEN, VIDEO’S, DATA, DATABANKEN, SOFTWARE, BENAMINGEN, HANDELSNAMEN, DOMEINNAMEN, MERKEN, LOGO’S, GEREGISTREERDE EN NIET-GEREGISTREERDE MODELLEN EN ANDERE BESTANDEN GEVONDEN OP DE VAN’N BIKE WEBSITE) IS BESCHERMD DOOR INTELLECTUELE RECHTEN EN DEZE BEHOREN VAN’N BIKE TOE, TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS BEPAALD.

 • 3.2. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van VAN’N BIKE de op en via deze Website aangeboden inhoud op te slaan (anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen bekijken), te reproduceren, wijzigen, openbaar te maken, distribueren of verzenden, verkopen of over te dragen, of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
 • 3.3. Het plaatsen van hyperlinks naar de Website van VAN’N BIKE is alleen toegestaan voor zover die hyperlinks naar de homepage van de Website leiden en er geen schijn van verbondenheid met VAN’N BIKE wordt opgewekt. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VAN’N BIKE. Het gebruik van de Website in websites of elementen van websites van derden (bijv. door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.
 • 3.4. De GEBRUIKER die, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord, de tekeningen en modellen te vinden op de Website kopieert, maakt zich schuldig aan het misdrijf namaak en piraterij zoals gedefinieerd door de wet van 15 mei 2007, bestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot drie jaar en een geldboeten van 100 tot 100.000 EUR. VAN’N BIKE zal niet nalaten om een strafklacht in te dienen tegen vermeende namakers.
 • 3.5. De GEBRUIKER erkent en verklaart zich akkoord met het betalen van een boete van 5.000 EUR per inbreuk op de intellectuele rechten van VAN’N BIKE in bijzonder voor het kopiëren van afbeeldingen te vinden op de Website. Dit zonder beperking van de mogelijkheid van VAN’N BIKE om zich te beroepen op alle middelen van recht, inclusief en niet beperkt tot, de inbreukvordering ten gronde, de vordering tot schadevergoeding en de vordering tot het nemen van passende maatregelen of tot aanpassing van de technische voorzieningen.

4. INHOUD VAN DERDEN

 • 4.1. De Website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. VAN’N BIKE heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van die websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door VAN’N BIKE houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s.
 • 4.2. Het plaatsen van een hyperlink naar de website of webpagina van derden impliceert in geen geval het bestaan van enige relatie tussen VAN’N BIKE en deze derde.

5. REGISTRATIE

 • 5.1. Indien er voor de toegang tot bepaalde inhoud of gebruik van bepaalde diensten van de Website een registratie van de GEBRUIKER vereist is, dan dient de GEBRUIKER te waken over de geheimhouding van de gebruikersnaam en het paswoord.
 • 5.2. De GEBRUIKER is aansprakelijk voor elke activiteit uitgevoerd onder zijn gebruikersnaam en paswoord.

6. PERSOONSGEGEVENS

INDIEN ER PERSOONSGEGEVENS WERDEN VERZAMELD VIA DE WEBSITE IS DE PRIVACY STATEMENT https://www.vannbike.com/privacy-policy/, DIE INTEGRAAL DEEL UITMAAKT VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, VAN TOEPASSING.

7. COOKIES

 • 7.1. De Website maakt gebruik van ‘cookies’ (een bestand dat gedownload wordt op de computer, smartphone of tablet van de GEBRUIKER bij het bezoeken van de Website met de bedoeling informatie op te slagen en terug te vinden bij het surfen).
 • 7.2. Alle informatie over de gebruikte cookies kan teruggevonden worden in de Privacy Statement https://www.vannbike.com/privacy-policy/.

8. NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE EN BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN

 • 8.1. De informatie, producten en diensten die op of via de Website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. VAN’N BIKE staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de Informatie. De Informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.
 • 8.2. VAN’N BIKE garandeert de beschikbaarheid van de producten en diensten aangeboden op de Website niet. Elk aanbod dient schriftelijk bevestigd te worden door VAN’N BIKE alvorens geldig te zijn. De Algemene Verkoopsvoorwaarden https://www.vannbike.com/algemene-voorwaarden/ gelden voor verkoop van producten.
 • 8.3. Als er via de Website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke, zakelijke en technische beslissingen, dan worden die adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat VAN’N BIKE daarvoor aansprakelijk kan gesteld worden.

9. INBREUK

 • 9.1. Als de GEBRUIKER deze Voorwaarden, of elke andere norm of rechten van derden schendt of er een risico bestaat dat schade wordt toegebracht aan klanten of VAN’N BIKE, dan zal VAN’N BIKE de volgens haar passende maatregelen treffen.
 • 9.2. VAN’N BIKE behoudt zich het recht voor om elke autoriteit op de hoogte te stellen van een activiteit die wordt uitgevoerd door een GEBRUIKER op de Website.

10. OPMERKINGEN EN COMMUNICATIE

 • 10.1. Informatie die de GEBRUIKER aan VAN’N BIKE verstrekt in het kader van het gebruik van de Website (per post, e-mail of op andere wijze) mag niet als vertrouwelijk bestemd worden.
 • 10.2. VAN’N BIKE IS NIET GEHOUDEN OM DEZE INFORMATIE ALS VERTROUWELIJK TE BEHANDELEN, NOCH ZAL VAN’N BIKE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET GEBRUIK OF DE OPENBAARMAKING DAARVAN.

 • 10.3. In zover toegelaten door de wet, is deze informatie exclusieve eigendom van VAN’N BIKE en mag zij deze, zonder verdere verplichting en gratis, voor elk doel, commercieel of anders, gebruiken.

11. OVERDRACHT

 • Deze Voorwaarden mogen overgedragen worden, zonder voorafgaandelijk akkoord van de GEBRUIKER, aan elke derde die volledig of gedeeltelijk de Website of de VAN’N BIKE business verkrijgt.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

 • De Belgische wetgeving is van toepassing op de Website en deze Voorwaarden, met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen (België) bevoegd.

 


PRIVACY STATEMENT

In deze Privacy Statement verwijzen we naar de VAN’N BIKE BVBA, met zetel te 2980 Zoersel, Kortestraat 12 en geregistreerd onder ondernemingsnummer 0661.987.683 (hierna “VAN’N BIKE”).

De Website www.vannbike.com (hierna “Website”) is eigendom van en wordt beheerd door VAN’N BIKE. VAN’N BIKE hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS

VAN’N BIKE is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens via haar Website www.vannbike.com. VAN’N BIKE verbindt zich ertoe om de algemene verordening persoonsgegevens (Verordening 2016/679) na te leven.

1. WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT

VAN’N BIKE kan via zijn Website de volgende persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het contactformulier, het bestelformulier en de cookies:

 • Informatie over uw computer of mobiel apparaat en uw bezoeken en gebruik van de Website, inclusief uw e-mail adres, IP-adres, besturingssysteem, browser type, tijdstip en geografische locatie;
 • Accountgegevens die aan ons worden verstrekt door de bezoeker zelf: naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, voertuigtype, opmerkingen;
 • Gegevens verstrekt bij het plaatsen van bestellingen: naam, voornaam, geboortedatum of leeftijd, adres, e-mail, GSM/telefoon nummer, facturatie- of betaalgegevens;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken aan VAN’N BIKE.

Indien informatie door de betrokkene zelf wordt verstrekt via een formulier dan zijn de velden die worden aangeduid met een (*) strik noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De overige velden kunnen worden ingevuld om de dienstverlening van VAN’N BIKE te vergemakkelijken, indien deze niet worden ingevuld heeft dit geen enkele weerslag.

2. DOEL VAN DEZE VERWERKING

VAN’N BIKE kan de persoonlijke of zakelijke gegevens die u verstrekt voor verscheidene doeleinden gebruiken.

 • VAN’N BIKE gebruikt uw persoonsgegevens voor doeleinden van klantenbeheer, bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden.
 • VAN’N BIKE gebruikt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren en aanbieden van de diensten en producten van VAN’N BIKE.
 • Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor marketingdoeleinden, statistisch onderzoek en een betere afstemming van onze producten en diensten op uw behoeften.
 • Indien VAN’N BIKE uw toestemming heeft gekregen, kunnen uw persoonlijke gegevens tevens gebruikt worden voor doeleinden van direct marketing, bijvoorbeeld om u via e-mail, telefonisch of per post te informeren over producten en campagnes van VAN’N BIKE.
 • VAN’N BIKE gebruikt uw persoonsgegevens wanneer zij daar wettelijk toe verplicht is.

INDIEN DE VERWERKING GEBASEERD IS OP DE TOESTEMMING VAN DE GEBRUIKER KAN DE GEBRUIKER DEZE OP IEDER OGENBLIK INTREKKEN, ZONDER DAT DIT AFBREUK DOET AAN DE RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING OP BASIS VAN DE TOESTEMMING VÓÓR DE INTREKKING DAARVAN.

3. DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

VAN’N BIKE stelt uw persoonsgegevens beschikbaar aan haar personeel op een ‘need to know’ basis. 
VAN’N BIKE kan gebruik maken van verwerkers om uw persoonsgegevens te verwerken. VAN’N BIKE geeft de persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) ontvangers:

 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 • Verwerkers die voorzien in hosting van deze VAN’N BIKE Website en aanverwante databases;
 • Verwerkers die voorzien in marketing of partner zijn van VAN’N BIKE;
 • Organisaties die voorzien in het verwerken van betalingen;
 • Organisaties die voorzien in de levering van de bestellingen;
 • Organisaties waartoe VAN’N BIKE een wettelijke verplichting heeft om persoonsgegevens te delen.

4. BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

VAN’N BIKE houdt zich eraan uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig voor de doeleinden zoals gedefinieerd onder 2.

5. UW RECHTEN

U heeft het recht ons te verzoeken tot inzage van en rectificatie of het wissen van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid, door zich te richten tot VAN’N BIKE, met zetel te Kortestraat 12, 2980 Zoersel of info@van-n-bike.be met een schriftelijk verzoek.

VAN’N BIKE zal u binnen 1 (één) maand na uw verzoek meedelen welk gevolg hieraan gegeven werd.

Indien u voor een bepaald verwerking uw toestemming heeft gegeven, heeft u te allen tijde het recht om deze in te trekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor de intrekking.

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Gegevensbeschermingautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België of contact(at)apd-gba.be).

6. COOKIES

VAN’N BIKE gebruikt cookies om uw surfervaring op de Website gemakkelijker en aangenamer te maken. Cookies maken het ons ook mogelijk om de inhoud van onze Website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens een bezoek aan een Website door een webserver in de browserdirectory van uw computer of op uw mobiele toestel wordt geplaatst. De cookie bevat een unieke code die uw browser identificeert tijdens een bezoek aan de Website (een zogenaamde ‘sessiecookie’) of tijdens latere bezoeken aan dezelfde Website (een zogenaamde ‘permanente cookie’).
Cookies kunnen worden geïnstalleerd door de server van de Website die u bezoekt of door partners van die Website. Alleen de webserver die de cookie heeft geplaatst, kan de cookie lezen. De webserver heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiele apparaat.
Cookies worden in de browsermap van uw computer of mobiele apparaat opgeslagen. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke cijfercode.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de Website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van de Website.
Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud of de publiciteit op een Website relevanter te maken voor de bezoeker en ze aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

A. WELKE COOKIES

VAN’N BIKE gebruikt de volgende soorten cookies:

Sessiecookies: cookies die worden verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten. Ze worden slechts gedurende één sessie bewaard.
Permanente cookies: cookies die gedurende een bepaalde tijd op het apparaat van de GEBRUIKER worden bewaard, variërend van één (1) uur tot verschillende dagen/maanden (cookies voor online formulieren, authenticatiecookies, cookies voor de beveiliging van de GEBRUIKER en cookies voor de taalvoorkeur voor de gebruikersinterface).
Cookies van de eerste partij: cookies die door een Website binnen het domein van VAN’N BIKE worden geïnstalleerd (cookies voor online formulieren, authenticatiecookies, cookies voor de beveiliging van de GEBRUIKER en cookies voor de taalvoorkeur voor de gebruikersinterface).
Cookies van derde partijen: cookies die worden geïnstalleerd door Websites buiten het domein van VAN’N BIKE, die de GEBRUIKER heeft bezocht en die in de adresbalk van de browser worden weergegeven (‘frequency capping cookies’, cookies van advertentienetwerken, cookies voor marktonderzoek en -analyse, reclamecookies van derde partijen en cookies van Google Analytics).

B. WIJZIGING VAN DE COOKIES

VAN’N BIKE behoudt het recht om deze cookieverklaring ten alle tijde te wijzigen.

C. UITSCHAKELEN VAN COOKIES

VIA UW BROWSERINSTELLINGEN KUNT DE INSTALLATIE VAN COOKIES WEIGEREN. DIT KAN EEN NADELIGE WEERSLAG HEBBEN OP DE WERKING VAN BEPAALDE DELEN VAN DE VAN’N BIKE WEBSITE.